Door naar Raad van State

Bij deze laten wij u weten welk besluit het bestuur heeft genomen t.a.v. doorprocederen tot de Raad van State.
Na onderzoek en overleg met onze advocaat hebben we besloten om door te pakken richting Raad van State.
Zie hier ons Persbericht.

Windmolens maken wel degelijk ziek

Op 22 maart verscheen in  ‘Medisch Contact‘, een magazine voor artsen en medisch wetenschappers een artikel van de hand van huisarts Sylvia van Manen.

Het artikel is voor niet-abonnees slechts voor een deel te lezen.
Met toestemming van de uitgever plaatsen wij het volledige artikel online.
Op het artikel berust copyright en we verzoeken u om het artikel alleen ná overleg met de uitgever te kopiëren. Een hyperlink leggen naar deze pagina is wel toegestaan, uiteraard met bronvermelding van ‘Medisch Contact’ en auteur Sylvia van Manen.

Windmolens maken wel degelijk ziek

De waardebepaling van uw woning nabij een (gepland) windpark

Woningen nabij een windpark kunnen in waarde dalen. Dat is geen nieuws.
Dat houdt in dat de gemeente  de WOZ van uw woning lager zou moeten schatten. En daarna betaalt u iets minder onroerende zaak belasting.

Heeft u het voornemen om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-beschikking die de gemeente u onlangs heeft toegestuurd?
Dan is het belangrijk om éérst goed te onderzoeken wat de gevolgen voor u kunnen zijn.

Een voorbeeld
Wilt u binnenkort uw huis verkopen?
Dan is een verlaagde WOZ ongunstig voor de verkoopprijs van uw woning.

Een tweede voorbeeld
Heeft u een hogere WOZ-waarde ontvangen van de gemeente en heeft u een renteopslag op uw hypotheekrente? Dan kan uw hypotheekrente mogelijk omlaag. Dat is ook een reden om juist géén bezwaar te maken.

We verwijzen u graag naar de informatie van Vereniging Eigen Huis voor al uw WOZ vragen. Onder het kopje ‘WOZ in beeld’ kunt u een uitgebreide reader downloaden waarin o.a. aandacht voor windmolenproblematiek.

Uitspraak van de rechter

De rechter heeft het volgende beslist: “De gemeente Den Bosch had geen vergunning mogen verlenen voor de komst van een windmolen in de Diezemonding aan de Gemaalweg.” Dit is WT4 op de kaart. De overige drie windturbines keurt de rechter wel goed.
Sommige omwonenden zullen nu al opgelucht ademhalen, maar we zijn er nog niet. De volgende stap kan zijn:  de Raad van State.

Lees het bericht op de Rechtspraak.nl

windpark De Rietvelden

Wind op zee in relatie tot wind op land

Kees Pieters van Nederwind research vraagt ons om zijn persbericht en onderzoeksrapport met u te delen:

“Windmolens op zee 1 miljard goedkoper dan op land

Windenergie op zee is aanzienlijk goedkoper dan op land. Het verplaatsen van de geplande landmolens naar zee bespaart ruim 1 miljard euro (€_1.000.000.000). De gereserveerde ruimte voor windmolens op de Noordzee is groot genoeg voor deze verplaatsing en ook nog ongeveer viermaal de ambitie van het huidige regeerakkoord. Om verliezen te voorkomen moet de subsidieronde van 13 maart a.s. worden gestopt voor wind op land…  ”               lees het  gehele persbericht van Nederwind

Wat vinden wij, het actiecomité hiervan?

Kees Pieters streeft er naar om met een gedegen rekenexercitie aan te tonen dat je met de “besparing van windmolens op zee t.o.v. op land”, op land andere duurzame dingen kunt doen (zon en isoleren etc.).
Wij zijn niet per definitie tegen windmolens op land, maar wij steunen dit initiatief omdat het gemak van plaatsen op land van de baan moet en dat zinvol nagedacht gaat worden over subsidies daarover.

 

Verslag van de rechtszaak 23-1-2018

Op dinsdag 23 januari behandelde de rechtbank Oost-Brabant de beroepszaak die bewoners van de Kruiskamp en Engelen hebben aangespannen tegen gemeente ’s-Hertogenbosch betreft de vergunningverlening voor Windpark De Rietvelden.

Een team van drie rechters nam tijdens de zitting ruim de tijd om alle partijen te horen.

Het Actiecomité Windpark Rietvelden NEE met advocaten Wannink (verenigingsadvocaat) en De Rooij (namens Linssen/Achmea), milieufederatie Het Groene Hart, de Bestuursraad Engelen & Bokhoven stonden tegenover de gemeentejuristen en Raedthuys. De laatste had een flink aantal experts ingehuurd om het verweer van de projectontwikkelaar c.q. /initiatiefnemer te onderbouwen.

De vraagstelling van rechter Verhoeven was kritisch, met name ten aanzien van de punten: geluid, slagschaduw, veiligheid.

Op windturbines 1 en 4 zijn flink wat maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld een stilstand regeling. Hoe denkt men aan het activiteitenbesluit te kunnen voldoen en toch nog een rendabele molen te behouden?

Op het punt “woon- en leefmilieu” legt de woordvoerder van Het Groene Hart uit hoe de huidige rommelige clustering leidt tot een benauwde landschapsbeleving. De gemeente mist, zo stelt hij, visie en overzicht hoe de transitie eruit moet zien.

De publieke tribune was goed gevuld met leden van de vereniging. Wij danken u voor deze belangrijke steun. Omroep Brabant heeft een interview afgenomen met de secretaris van onze vereniging.

Na een zitting van drie uur verlieten we de zaal met goede moed. Ja, zelfs voorzichtig positief. Binnen 6 weken volgt een uitspraak. Daarvan houden wij u op de hoogte.

Nationaal burgerinitiatief “Stop de bouw van windmolens op land”

Tekent u ook de petitie “Stop de bouw van windmolens op land“?

Burgerinitiatief “Stop de bouw van windmolens op land” verzoekt de regering om

  • de SDE+ subsidies voor nieuwe windmolens op land op nul te stellen,
  • reeds toegekende SDE+ subsidies voor windmolens op land, die nog niet zijn gebouwd, weer in te trekken,
  • geen Rijksinpassingsplannen voor de bouw van windmolens op land meer vast te stellen,
  • aan de provincies duidelijk te maken dat de aan de provincies opgelegde taakstelling voor windenergie op land volgens de “Structuurvisie Windenergie op land” komt te vervallen,
  • het Nationaal Energieakkoord zodanig te herzien, dat er geen nieuwe windmolens op land meer zullen worden gebouwd,
  • te verklaren dat de bouw van windmolens op land geen nationaal belang vertegenwoordigt,