Strijden tegen de slagschaduw van de windmolen

Interview met ‘onze’ advocaat Peter de Lange is hier te beluisteren.

“Ze zijn soms wel 200 meter hoog en de wieken hebben een reikwijdte van 65 meter: windmolens. Ze moeten ons land voorzien van schone energie. In Nederland staan er nu ruim 2300 en daar moeten er nog 2000 bijkomen. Over 6 weken moeten de plannen daarvoor uit het hele land in Den Haag worden ingediend. Maar het verzet tegen windmolens neemt toe omdat omwonenden er veel last van hebben. Vooral van het geluid. De hedendaagse Don Quichot is Peter de Lange, advocaat bij Vos & DeLange advocaten en staat mensen bij in dit verzet. “

Zienswijze tegen de ontwerpbeschikking

Met genoegen kunnen we u laten weten dat we samen met onze advocaat maandag 26 april 2021 de zienswijze hebben ingediend bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch tegen de ontwerpbeschikking “weigering verzoek tot intrekking omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden”.

Wij zijn namelijk nog steeds van mening dat o.a. vanwege het feit dat er geen MER-toetsing heeft plaatsgevonden, de omgevingsvergunning is verleend in strijd met (Europese) wet- en regelgeving.

Zie hier onze zienswijze.

De werkzaamheden rond het windpark gaan aanvangen, maar wij gaan door!

De initiatiefnemers van het windpark hebben aangegeven dat de werkzaamheden gewoon volgens plan gaan aanvangen. Dit ondanks het feit dat ze door onze advocaat gevraagd zijn om de activiteiten voorlopig te staken en de gemeente door onze advocaat gevraagd is om te handhaven.

Interessant hierbij is dat op grond van zaken in Houten en Delfzijl de Raad van State gaat nadenken over de geldigheid van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Zij gaat een zitting houden over dit onderwerp “in de eerste helft van 2021”. Dit heeft mogelijk een impact voor alle verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines in Nederland.

Zie bericht op de site van Vos & De Lange advocaten: Regels windturbines in strijd met Europees Recht (III) – Vos & De Lange Advocaten (vdladvocaten.nl)

alsmede de brief van de Raad van State aan hen:Brief-van-RvS-d.d.-22-december-2020.pdf (vdladvocaten.nl)

Wij hebben om een reactie gevraagd van P. De Lange en hij melden o.a. het volgende:

In beginsel is juist wat wordt opgemerkt over terugwerkende kracht. Maar het Europese Hof heeft ook al eerder uitgemaakt dat nietigheid of vernietiging ook bestaande windparken treft. Bovendien kan worden verzocht om intrekking van de vergunningen, omdat deze in strijd zijn met het Unierecht en (dus) wettelijke grondslag missen.

Mocht dat bestuursrechtelijk al niet kunnen (quod non), dan is er nog de civiele rechtsingang. Want als onrechtmatig hinder en overlast wordt toegebracht aan omwonenden en buren, kan ook dat verboden worden. Dat wordt des te aannemelijker indien blijkt dat de vergunningen (achteraf bezien) eigenlijk nooit verleend hadden mogen worden, omdat gezondheidsschade en schade aan het milieu niet is uitgesloten. 

De gemeente en de initiatiefnemers zijn in ‘s-Hertogenbosch al gewaarschuwd. Zij kunnen zich later ook niet meer op het standpunt stellen van niets hebben geweten. 

Dus ja, wij gaan door op de ingeslagen weg!

Bij twijfel niet inhalen

Bij twijfel niet inhalen. Dat is kortgezegd de uitspraak van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de bouw van windturbines. Actiecomité Windpark De Rietvelden NEE komt vanwege deze uitspraak met een duidelijke verwijzing naar gezondheidsrisico’s weer in actie

Naarmate de windturbines in hoogte toenemen, zie je dat de voorgeschreven afstand tot woningen groter wordt in Europa.  Bijvoorbeeld in Beieren hanteert men de norm “tien maal tiphoogte” om zo negatieve effecten op omwonenden te minimaliseren.
In Nederland zijn we qua normering over afstand tot en geluid van windmolens achtergebleven op de rest van Europa. En dat lijkt niet langer houdbaar. 

“Bij twijfel niet inhalen” verder lezen

Windturbines veroorzaken gezondheidsschade!

Het “Democratisch Energie Initiatief” heeft het rapport “Voorkom het windturbinesyndroom” geschreven. Het DEI wil met dit rapport een begin maken om de medische kennis over de schade die windturbines teweeg brengen aan de gezondheid van de mens beter in kaart te brengen. Zodat deze kennis beter benut kan worden in de besluitvorming van de overheid en in rechtszaken, die bijvoorbeeld regionale en lokale organisaties voeren tegen ruimtelijke plannen die het leefmilieu en de gezondheid (kunnen) schaden.