Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn bevlogen bewoners uit Engelen, de Gemaalweg/Engelsedijk en Kruiskamp. Wij hebben allen een groen hart en zijn groot voorstander van duurzame energie. Echter, niet in de vorm van enorme windturbines zo dicht op een woonwijk. Wij hebben ons verdiept in de gevolgen en zijn overtuigd geraakt dat de keuze voor dit windpark is ingegeven door enkel economische en politieke belangen. De gezondheidsrisico’s en het draagvlak van bewoners tellen absoluut niet mee.

Wij zetten ons in voor het behoud van een gezonde leef-, woon-, en werkomgeving in ons dorp en de wijk.

In 2016 zijn we gestart als bewonersplatform in Engelen en als platform ‘ Nee Windmolens de Rietvelden’ in De Kruiskamp. In juni 2017 hebben we de krachten gebundeld in Actiecomité Windpark Rietvelden Nee.

Veel mensen hebben zich al ingezet voor het bewonersplatform of verrichten ad hoc hand- en spandiensten.

Wat doen wij?

In de statuten van de vereniging staat de doelstelling omschreven:

“ Het behartigen van de belangen en het vertegenwoordigen van haar leden, zo nodig met juridische en bestuurlijke middelen, in relatie tot de voorgenomen plaatsing van windturbines Windpark Rietvelden en Treurenburg te ’s-Hertogenbosch, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk zijn” .

Na inspraak-momenten bij de gemeente, gesprekken met alle politieken partijen en bezwaarschriften op provinciaal en gemeentelijk niveau waar wij formeel gehoord werden maar er niet naar ons geluisterd werd, resten ons alleen nog een gang naar de rechtbank. Wij hebben destijds een advocaat aangetrokken om ons te vertegenwoordigen..Dit kon alleen door donaties van de wijde omgeving naast het bundelen van verschillende rechtsbijstandsverzekeringen. De rechtbank Oost-Brabant besliste op 5 maart 2018 dat een turbine uit het plan verwijderd moest worden, namelijk de geplande turbine dichtbij de huidige. De initiatiefnemers gingen hier niet mee akkoord en vochten de uitkomst aan bij de Raad van Staten. Deze draaide het besluit van de rechtbank Oost-Brabant 7 augustus 2019 terug. Er stond de initiatiefnemers niets meer in de weg om hun plan te verwezenlijken.

Wij hebben toen besloten dat het belangrijk was om nauw contact te houden met de initiatiefnemers om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn en waar mogelijk nog enige invloed uit te oefenen. Dit om de belangen van omwonende zo goed mogelijk te waarborgen binnen de beperkingen die we hadden. Wij hebben een structureel overleg opgezet met Pure Energie en Bossche Windmolen West, waarin wij de rol van waakhond innamen.

Tot…

Het Europese Hof een uitspraak deed over de bescherming van de leefomgeving bij het ontwikkelen van windparken. Zie ons bericht van 15 sept. 2020: “Europees Hof : windturbines moeten veel strenger worden getoetst”.

Het heeft er alle schijn van dat windpark De Rietvelden met zijn vergunning niet voldoet aan deze voorzorgsplicht doordat niet de juiste toetsing heeft plaatsgevonden. Dit gegeven en het feit dat onze mening t.a.v  van de bouw van het park nooit gewijzigd is, was voor het actiecomité ‘Windpark Rietvelden Nee’ reden om opnieuw een juridische procedure te starten tegen de Gemeente Den Bosch en de initiatiefnemers.

Onze huidige advocaat Peter De Lange heeft namens het actiecomité een verzoek bij B en W Den Bosch ingediend tot intrekking van de omgevingsvergunning en per direct opschorting van de gestarte bouwactiviteiten.

Steunt u ons initiatief? Onder de kop “Lid Worden” staan verschillende mogelijkheden.