Bij twijfel niet inhalen

Bij twijfel niet inhalen. Dat is kortgezegd de uitspraak van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de bouw van windturbines. Actiecomité Windpark De Rietvelden NEE komt vanwege deze uitspraak met een duidelijke verwijzing naar gezondheidsrisico’s weer in actie

Naarmate de windturbines in hoogte toenemen, zie je dat de voorgeschreven afstand tot woningen groter wordt in Europa.  Bijvoorbeeld in Beieren hanteert men de norm “tien maal tiphoogte” om zo negatieve effecten op omwonenden te minimaliseren.
In Nederland zijn we qua normering over afstand tot en geluid van windmolens achtergebleven op de rest van Europa. En dat lijkt niet langer houdbaar. 

belanghebbende binnen 10 maal tiphoogte
belanghebbende binnen 10 maal tiphoogte

Europese wetgeving
De Europese wetgeving schrijft voor dat de leefomgeving te allen tijde dient te worden beschermd of zelfs dient te verbeteren bij de bouw van industriële installaties. De initiatiefnemer dient volgens het Europese Hof van Justitie wetenschappelijk te onderbouwen dat er géén negatieve gevolgen zijn voor de gezondheid van omwonenden. Qua bewijslast ligt dat iets scherper dan aangeven dat er geen bewijs is voor het tegengestelde.

Ondertussen heeft een arrest van het Europese Hof van Justitie stof doen opwaaien in België.
Omwonenden van een windpark nabij Gent wezen op het ontbreken van een MER (Milieu Effect Rapportage) in de door de lokale overheid toegekende bouw- en exploitatievergunning.
Het Europese Hof stelde vervolgens dat windturbines wel degelijk onder Europese richtlijn voor milieueffectbeoordelingen vallen. Daarmee is de afgegeven vergunning nietig en dient alsnog de MER procedure gestart te worden.  

Twijfel over Nederlandse vergunningen
Op basis van dit Europese arrest is het niet ondenkbaar dat ook in Nederland vergunde parken alsnog MER-plichtig worden. Daarbij bestaat de kans dat een aantal windparken deze milieutoets niet zal doorstaan en de bouw- en exploitatievergunning nietig verklaard wordt.
Een MER-toetsing gaat namelijk uit van de ‘strenge’ regel dat de gezondheid van de omwonenden er op zijn minst niet op achteruit mag gaan en zelfs moet verbeteren. Dat valt moeilijk te rijmen met de bevinding van het  RIVM dat 9% van de omwonenden ernstige hinder van het geluid van windturbines ervaart in de vorm van stress en slaapverstoring. 

Kort geding in Drenthe
In Drenthe spanden actiegroep ‘Storm’ en de stichting ‘DEI’ (Democratisch Energie Initiatief) een kort geding aan bij de rechtbank. Hun eis: opschorten van de bouwvergunningen van 2 windparken op basis van het Europese arrest in België.
Helaas, de rechter besloot géén inhoudelijke uitspraak te doen. Hij achtte de eisende partijen namelijk niet ontvankelijk, vanwege onduidelijkheid in de organisatie van de stichting. Daardoor blijft de interessante vraag onbeantwoord of het Europees arrest van toepassing is op Nederlandse windparken.

Opschorten bouwactiviteiten
De initiatiefnemers van windpark De Rietvelden  hebben een vergunning gekregen voor de bouw en exploitatie van windturbines maar die is dus mogelijk in strijd met de Europese wetgeving. 

Het actiecomité ‘Windpark Rietvelden NEE’ heeft middels haar advocaat een verzoek bij B&W Den Bosch ingediend tot intrekking van de vergunning en per direct voor opschorting van de gestarte bouwactiviteiten. Met name om onomkeerbare stappen te voorkomen zoals het kappen van bomen voor aanleg  van bouwwegen, heien en storten van beton voor funderingen, verstoren van de natuur in het voorjaar. Een bouwstop zolang er geen juridische duidelijkheid is. De Raad van State heeft aangekondigd in het voorjaar in beraad te gaan over de Europese uitspraak. Wij verzoeken op juridische gronden de gemeente en de initiatienemers nogmaals om bij twijfel niet in te halen. 

Conclusie
De verleende vergunning lijkt in strijd met Europese regelgeving op een aantal punten.
Het actiecomité ‘Windpark Rietvelden NEE’ in 2021 overweegt samen met advocaat Peter de Lange over verder te nemen stappen. U hoort van ons!

Het bestuur van de vereniging/actiecomité ‘Windpark Rietvelden NEE’

Bent u nog geen lid van ons actiecomité? Wij hebben u nog steeds nodig. Samen staan we echt sterker! Informeer voor het lidmaatschap bij info@windparkrietveldenNee.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *