Artsen luiden de noodklok!

“Artsen luiden noodklok vanwege gezondheidsproblemen omwonenden van windturbines

Mensen die in de buurt van windturbines wonen, ervaren vaak overlast. Het kan zelfs tot ernstige gezondheidsproblemen leiden, die variëren van slapeloosheid tot suïcidale neigingen. Nu doet een groeiende groep artsen een oproep voor strengere regels voor windturbines. Natasja Gibbs praat erover met huisarts Anneke Bodde, uit Denekamp.”

Hier een link naar NPO 1

Hier een link naar De Gelderlander

In Frankrijk worden vergunning geannuleerd

Hoenzadriel : windturbines in de wacht

“De Raad van State kon woensdag tijdens een rechtszaak over het plan voor drie grote windturbines langs snelweg A2 bij Hoenzadriel niet beloven dat er snel een eindoordeel over het plan ligt.”

Komt van uitstel afstel? Zie het hele artikel (betaalmuur) hier

Zembla uitzending 8 december!

Zembla heeft een uitzending over de windturbines waarbij ook Windturbinepark Rietvelden aan de orde komt. Vanwege de vele nieuwe feiten die Zembla ontdekt blijft de uitzending verschuiven. Nu staat de planning voor 8 december in plaats van 1 december.

Inspectie: Burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens

Omwonenden van windmolens worden met de geluidsregels onvoldoende beschermd tegen overlast. De geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met de zogenoemde ‘piekbelasting’: lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen.

Dat blijkt uit een inspectierapport uit 2009 van de VROM-inspectie (nu ILT) dat Zembla na een beroep op de Wet open overheid (Woo) in handen heeft gekregen. De Tweede Kamer vroeg het inspectierapport in 2009 op bij de behandeling van de nieuwe geluidsregels, maar de minister weigerde het document destijds te verstrekken!

Voor windturbines bestond jarenlang een harde geluidsgrens die niet mocht worden overschreden. Totdat het ministerie van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in 2009 besloot dat er nieuwe regels moesten komen. Daarin werd bepaald dat geluidsgrenzen voortaan jaargemiddelden moesten zijn.

Lees hier het hele artikel.

Chaos met ongeldige vergunningen windparken

Follow the Money heeft onderzoek gedaan naar het tot stand komen van vergunningen van windturbines, en er is nogal wat mis!

Zelfs toen duidelijk was dat verstrekte vergunningen
juridisch niet in de haak waren, greep de minister niet in. Dat is te
wijten aan de nauwe verwevenheid van de overheid met de
windindustrie, blijkt uit het onderzoek van Follow the Money. Lees het hier (of hier de pdf).

Raad van State vernietigt vergunningen bouw windturbines Goyerbrug

De Raad van State heeft op 28 juli 2021 de vergunningen voor de bouw van windturbines bij Goyerbrug in de gemeente Houten vernietigd (uitspraak 202004395/1/R4 en 202004449/1/R4. Dit betekent dat er geen toestemming is om deze windturbines te bouwen. De landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling mogen als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 juni 2021 niet meer worden gebruikt. Deze zijn in strijd met het Unierecht.

Die strijd is met name te vinden in het SMB-vereiste (2001/42/EG). Die richtlijn zegt dat vergunningen pas dan mogen worden verstrekt wanneer vooraf de aanzienlijke milieugevolgen van een plan of programma planMER zijn getoetst. Die bepalingen zien materieel vooral op integrale bescherming of verbetering van de menselijke gezondheid en het milieu. Er mag geen sprake zijn van verslechtering.

Die bescherming is zodanig fundamenteel van aard dat deze onder andere ook is opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01) en in het Verdrag van Lissabon. Voortdurende schending van die waarborging kwalificeert als onrechtmatig en vormt een evidente ontoelaatbare belemmering van de effectieve,  integrale en nuttige doorwerking van die beschermingsbepalingen, omdat dergelijke nationale procedureregels de uitoefening van het Unierecht onmogelijk of uiterst moeilijk maken. Er kan dan ook geen beroep worden gedaan op de leer van de formele rechtskracht om te ontkomen aan die dwingendrechtelijke gevolgen van het Unierecht.

Ook individuele burgers kunnen zich rechtstreeks in en buiten rechte tegen overheid, initiatiefnemers en exploitanten beroepen op het Handvest en op het Verdrag, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk. Die bescherming beperkt zich niet tot windturbineparken (3 turbines of meer), maar geldt ook in gevallen waarbij 1 of 2 turbines in het geding zijn.

De realisatie en exploitatie van windturbineprojecten valt sinds 1 juli 2021 onder het bereik van Regionale Energiestrategieën (RES). Er moeten in dat kader hier te lande nog ruim 3.000 windturbines worden gerealiseerd. Die RES is – net als het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 en de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 – een plan of programma met aanzienlijke milieugevolgen. Die zijn echter ook niet conform de SMB-richtlijn vooraf plan-MER getoetst. Dat betekent dat deelplannen en uitvoering daarvan eveneens in strijd zijn met de SMB-richtlijn en onverbindend, althans buiten toepassing dienen te blijven en niet mogen worden uitgevoerd. Er is anders met dit ‘opknippen‘ of ‘saucissoneren‘ sprake van ontwijkingsstrategieën om aan integrale milieubeoordeling te ontkomen. Dat nu is uitdrukkelijk in strijd met het Unierecht. De door de Afdeling geboden herstelmogelijkheid via de bestuurlijke lus in de zaak Delfzijl staat op meer dan gespannen voet daarmee.

De rechtsoverwegingen 83 en 84 van het Nevele-arrest maken ook genoegzaam duidelijk dat overheden en rechters verplicht zijn de onwettige gevolgen van de onderhavige schendingen ongedaan te maken. Daar is dus geen enkele ruimte om die onrechtmatige gevolgen in stand te laten. Bovendien blijkt uit rechtsoverweging 89 van het Nevele-arrest dat die nietigverklaring ook moet worden uitgesproken indien blijkt dat de uitvoering van het windturbineparkproject al is gestart of zelfs al is afgerond. Dat betekent dat ook bestaande parken rechtstreeks door het Nevele-arrest worden geraakt en dat ook tegen die vergunningen met succes opgekomen moet kunnen worden.

Uiteraard valt sterk te betreuren dat de Afdeling de andere beroepsgronden, zoals onder andere op het punt van het Verdrag van Aarhus, schaarse vergunningen, geluid, slagschaduw, gezondheid, buiten behandeling heeft gelaten. Deskundigen Jan de Laat en Louw Feenstra hebben ter zitting van 15 juni 2021 aangetoond dat er wel degelijk verband is tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade. Die discussie blijft nu onbehandeld.

Windturbines zijn pas dan duurzaam als deze geen schade toebrengen aan de gezondheid van de mens en diens leefomgeving. Nederland zou wel eens te klein en te dichtbevolkt blijken kunnen zijn om dergelijke enorme industriële installaties echt duurzaam te kunnen realiseren en exploiteren.

Voor meer informatie: Mr Peter A. de Lange

Groot nieuws: Uitspraak van RvS met grote gevolgen!

Raad van State haalt het verweer van de gemeente ‘s-Hertogenbosch (jurisprudentie van Battenoord) volledig onderuit!

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’.

Er zal op grond van de Strategische Milieu Beoordelingsrichtlijn vooraf met wetenschappelijke zekerheid moet worden vastgesteld dat geen verslechtering optreedt. Zonder een deugdelijk toetsingskader is dat praktisch vrijwel niet mogelijk, met name niet nu in de praktijk de turbines steeds meer hinder en overlast bezorgen, ook omdat deze steeds hoger worden en langere wieken hebben en dichter in de buurt van de bebouwing en woningen komen te staan. Ook blijken er wel degelijk verbanden te bestanden tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade. Daar wordt steeds meer over bekend en gepubliceerd.

Europees recht dwingt tot een voorafgaande milieubeoordeling voor windturbinenormen. Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht dus zo’n milieubeoordeling gemaakt worden. De regering is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken.

Bestaande parken kunnen met deze uitspraak in de hand om intrekking vragen van eerder verleende vergunningen.

Bedankt!!

Namens het actiecomité WindparkRietveldenNee willen we graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan onze recente actie.
Dit heeft geresulteerd in voldoende middelen om advocaat Peter de Lange aan het werk te zetten. In een kort geding sommeren we Gemeente ’s-Hertogenbosch om:

  • de vergunning nietig te verklaren conform Europees Recht en een MER procedure te starten
  • de bouw op te schorten totdat er een uitspraak is op bovenstaand verzoek
  • te toetsen of de plaatsing van de windturbines voldoet aan de Europese eis voor een goed leefmilieu

Rest ons om u allen een prachtige zomer toe te wensen!