Chaos met ongeldige vergunningen windparken

Follow the Money heeft onderzoek gedaan naar het tot stand komen van vergunningen van windturbines, en er is nogal wat mis!

Zelfs toen duidelijk was dat verstrekte vergunningen
juridisch niet in de haak waren, greep de minister niet in. Dat is te
wijten aan de nauwe verwevenheid van de overheid met de
windindustrie, blijkt uit het onderzoek van Follow the Money. Lees het hier (of hier de pdf).

Raad van State vernietigt vergunningen bouw windturbines Goyerbrug

De Raad van State heeft op 28 juli 2021 de vergunningen voor de bouw van windturbines bij Goyerbrug in de gemeente Houten vernietigd (uitspraak 202004395/1/R4 en 202004449/1/R4. Dit betekent dat er geen toestemming is om deze windturbines te bouwen. De landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling mogen als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 juni 2021 niet meer worden gebruikt. Deze zijn in strijd met het Unierecht.

Die strijd is met name te vinden in het SMB-vereiste (2001/42/EG). Die richtlijn zegt dat vergunningen pas dan mogen worden verstrekt wanneer vooraf de aanzienlijke milieugevolgen van een plan of programma planMER zijn getoetst. Die bepalingen zien materieel vooral op integrale bescherming of verbetering van de menselijke gezondheid en het milieu. Er mag geen sprake zijn van verslechtering.

Die bescherming is zodanig fundamenteel van aard dat deze onder andere ook is opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01) en in het Verdrag van Lissabon. Voortdurende schending van die waarborging kwalificeert als onrechtmatig en vormt een evidente ontoelaatbare belemmering van de effectieve,  integrale en nuttige doorwerking van die beschermingsbepalingen, omdat dergelijke nationale procedureregels de uitoefening van het Unierecht onmogelijk of uiterst moeilijk maken. Er kan dan ook geen beroep worden gedaan op de leer van de formele rechtskracht om te ontkomen aan die dwingendrechtelijke gevolgen van het Unierecht.

Ook individuele burgers kunnen zich rechtstreeks in en buiten rechte tegen overheid, initiatiefnemers en exploitanten beroepen op het Handvest en op het Verdrag, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk. Die bescherming beperkt zich niet tot windturbineparken (3 turbines of meer), maar geldt ook in gevallen waarbij 1 of 2 turbines in het geding zijn.

De realisatie en exploitatie van windturbineprojecten valt sinds 1 juli 2021 onder het bereik van Regionale Energiestrategieën (RES). Er moeten in dat kader hier te lande nog ruim 3.000 windturbines worden gerealiseerd. Die RES is – net als het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 en de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 – een plan of programma met aanzienlijke milieugevolgen. Die zijn echter ook niet conform de SMB-richtlijn vooraf plan-MER getoetst. Dat betekent dat deelplannen en uitvoering daarvan eveneens in strijd zijn met de SMB-richtlijn en onverbindend, althans buiten toepassing dienen te blijven en niet mogen worden uitgevoerd. Er is anders met dit ‘opknippen‘ of ‘saucissoneren‘ sprake van ontwijkingsstrategieën om aan integrale milieubeoordeling te ontkomen. Dat nu is uitdrukkelijk in strijd met het Unierecht. De door de Afdeling geboden herstelmogelijkheid via de bestuurlijke lus in de zaak Delfzijl staat op meer dan gespannen voet daarmee.

De rechtsoverwegingen 83 en 84 van het Nevele-arrest maken ook genoegzaam duidelijk dat overheden en rechters verplicht zijn de onwettige gevolgen van de onderhavige schendingen ongedaan te maken. Daar is dus geen enkele ruimte om die onrechtmatige gevolgen in stand te laten. Bovendien blijkt uit rechtsoverweging 89 van het Nevele-arrest dat die nietigverklaring ook moet worden uitgesproken indien blijkt dat de uitvoering van het windturbineparkproject al is gestart of zelfs al is afgerond. Dat betekent dat ook bestaande parken rechtstreeks door het Nevele-arrest worden geraakt en dat ook tegen die vergunningen met succes opgekomen moet kunnen worden.

Uiteraard valt sterk te betreuren dat de Afdeling de andere beroepsgronden, zoals onder andere op het punt van het Verdrag van Aarhus, schaarse vergunningen, geluid, slagschaduw, gezondheid, buiten behandeling heeft gelaten. Deskundigen Jan de Laat en Louw Feenstra hebben ter zitting van 15 juni 2021 aangetoond dat er wel degelijk verband is tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade. Die discussie blijft nu onbehandeld.

Windturbines zijn pas dan duurzaam als deze geen schade toebrengen aan de gezondheid van de mens en diens leefomgeving. Nederland zou wel eens te klein en te dichtbevolkt blijken kunnen zijn om dergelijke enorme industriële installaties echt duurzaam te kunnen realiseren en exploiteren.

Voor meer informatie: Mr Peter A. de Lange

Groot nieuws: Uitspraak van RvS met grote gevolgen!

Raad van State haalt het verweer van de gemeente ‘s-Hertogenbosch (jurisprudentie van Battenoord) volledig onderuit!

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’.

Er zal op grond van de Strategische Milieu Beoordelingsrichtlijn vooraf met wetenschappelijke zekerheid moet worden vastgesteld dat geen verslechtering optreedt. Zonder een deugdelijk toetsingskader is dat praktisch vrijwel niet mogelijk, met name niet nu in de praktijk de turbines steeds meer hinder en overlast bezorgen, ook omdat deze steeds hoger worden en langere wieken hebben en dichter in de buurt van de bebouwing en woningen komen te staan. Ook blijken er wel degelijk verbanden te bestanden tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade. Daar wordt steeds meer over bekend en gepubliceerd.

Europees recht dwingt tot een voorafgaande milieubeoordeling voor windturbinenormen. Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht dus zo’n milieubeoordeling gemaakt worden. De regering is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken.

Bestaande parken kunnen met deze uitspraak in de hand om intrekking vragen van eerder verleende vergunningen.

Bedankt!!

Namens het actiecomité WindparkRietveldenNee willen we graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan onze recente actie.
Dit heeft geresulteerd in voldoende middelen om advocaat Peter de Lange aan het werk te zetten. In een kort geding sommeren we Gemeente ’s-Hertogenbosch om:

  • de vergunning nietig te verklaren conform Europees Recht en een MER procedure te starten
  • de bouw op te schorten totdat er een uitspraak is op bovenstaand verzoek
  • te toetsen of de plaatsing van de windturbines voldoet aan de Europese eis voor een goed leefmilieu

Rest ons om u allen een prachtige zomer toe te wensen!

Enschede zet stop op windmolens

WOENSDAG 19 MEI 2021, 13:00
Enschede zet tijdelijke stop op windmolens: “Eerst duidelijkheid over gezondheidseffecten”.
Voorlopig wordt er geen vergunning voor windmolens verleend door de gemeente Enschede. Dat maakt wethouder Niels van den Berg bekend nadat inwoners zich hebben mogen uitspreken over de lokale Energievisie.

Van den Berg zegt eerst de uitkomsten van een nader onderzoek naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid te willen afwachten. Zo’n onderzoek wordt volgens het college uitgevoerd door de GGD/RIVM, naar aanleiding van onrust over de plaatsing van windmolens in IJburg in Amsterdam.

Zie het hele bericht van woensdag 19 mei 2021 van RTV Oost hier.

Waardedaling huizen tot wel 5%

“Windmolens te dichtbij de stad neerzetten kost tientallen miljoenen euro’s welvaart, waarschuwen onderzoekers. Zij voorzien dalende huizenprijzen bij veel beoogde windmolenlocaties.

Het onderzoek toont aan dat de prijzen van huizen in de omgeving van hoge windturbines 2 tot 5 procent minder zijn gegroeid dan de waarde van andere huizen. Dat stellen Dröes en Koster vast op basis van data over huizenprijzen rond Nederlandse windturbines van 1985 tot 2019. Het waardeverlies als gevolg van de bouw van al deze windturbines samen wordt geschat op 5 miljard euro.

Een voor Het Parool opgestelde top 10 van windturbines met het grootste waardeverlies in de omgeving wordt gedomineerd door locaties in en rond steden. In de top 10 staan ook steden als Den Bosch, Gouda en Tilburg.” Parool 27 april 2021.

Lees het artikel hier. De presentatie van het onderzoeksrapport is hier te zien.

𝗥𝗶𝗷𝘀𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗵𝘂𝗶𝘀𝗮𝗿𝘁𝘀𝗲𝗻 & 𝗺𝗲𝗱𝗶𝘀𝗰𝗵 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘀𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺!

Tijdens de inspraakavond van de commisie grondgebied op 25 mei 2021, sprak Dokter J.H. Baan namens de Rijssense huisartsen en medisch specialisten zijn zorg uit over de komst van windturbines en de gezondheidsrisico’s voor de burgers. Hij eindigde zijn betoog met de woorden “Wij als huisartsen en specialisten in Rijssen verzoeken u dringend het welbevinden en de gezondheid van al onze burgers als hoogste prioriteit te hebben en te houden! Dat betekent een onvoorwaardelijk NEE tegen Windturbines”.

Nieuwe geluiden rond windturbines

Dit artikel staat ook in de tweeterp van 22 mei 2021

Sinds het laatste nieuwsbericht van het actiecomité Windpark Rietvelden NEE in januari is er veel gebeurd.

De bouw

De heipalen zijn geslagen, de grondcontouren van de vier windreuzen bij Engelen zijn zichtbaar geworden. De bouw gaat door, ondanks dat volgens Europees Recht windturbines van huidige hoogte, omvang en impact MER-plichtig zijn, en hierover in Nederland nog geen duidelijke uitspraak is gedaan.

Ondertussen heeft de gemeente Den Bosch er wel voor gekozen om de afstand van nieuw te bouwen windturbines tot woonkernen te verhogen tot 1.000 meter. Bij windpark De Rietvelden is de afstand tot de eerste woningen minder dan 400 meter. Voortschrijdend inzicht? Inzicht, waar wij als  actiecomité al jaren met argumenten voor hebben gevochten, wordt nu toegepast. Impliciet erkent de gemeente hiermee het feit dat afstanden kleiner dan 1000 meter niet correct zijn, dit zou moeten leiden tot intrekking van de afgegeven vergunningen!

Tegengeluid
In de media zien we een afbrokkelende acceptatie van windturbines nabij woonwijken. Burgers komen steeds vaker in opstand. Artsen spreken hun zorgen uit over de gezondheidsschade voor omwonenden.

Gezondheidsrisico’s hangen samen met de grootte van de windturbines en kunnen niet van land tot land verschillen. In Europese landen hebben gezondheidsinstanties onderzoek gedaan naar de invloed van windturbines van 150 meter of hoger. In Frankrijk heeft dat geleid tot een minimale afstand van anderhalve kilometer tussen windturbines en huizen. In het Verenigd Koninkrijk is die verplichte afstand zelfs vastgesteld op drie kilometer.

RIVM

In 2009 heeft het RIVM het advies uitgebracht een richtwaarde van maximaal 40 dB aan te houden, om omwonenden tegen overlast te beschermen. Dit betekende dat slechts 5% van het Nederlandse grondoppervlak voor windenergie kon worden gebruikt – we zijn een dichtbevolkt landje. Toch heeft de kamer besloten om de norm -oorspronkelijk bedoeld om omwonenden te beschermen- aan te passen naar een norm waarmee maximaal kon worden gebouwd: de meest soepele norm van Europa, slechts 300 meter tot bebouwing. Daarnaast stelde het rapport dat stedelijk gebied en woongebied dient te worden uitgesloten als zoekgebied voor nieuwe turbines. En bovenal, dat daar geen uitzonderingen op mogelijk zijn!

Inmiddels wordt het protest tegen windturbines ook door vele artsen gedragen. Klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum komt, op basis van een overzicht van ruim 300 wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidseffecten van windturbinegeluid, tot de aanbeveling  om minimaal 10 x de masthoogte aan te houden tot bebouwing. In Amsterdam heeft een groep van ruim 100 huisartsen en specialisten een petitie aan de gemeente geschreven met zware kritiek op de RIVM rapporten uit 2019 en 2020. De rapporten van het RIVM bespreken namelijk de effecten van turbines tot 120 meter, terwijl de huidige turbines tot wel 270 meter hoog zijn, en -nog steeds- op 300 meter afstand van woningen gebouwd mogen worden. Emeritus hoogleraar KNO Louw Feenstra spreekt als expert tot de Amsterdamse gemeenteraad met een duidelijke conclusie: bouw niet te dicht bij omwonenden. Vooral slaapproblemen leiden tot gezondheidsschade.

Om de informatie over windturbines beter beschikbaar te maken, wordt momenteel een website gevuld: www.windwiki.nl. Hierin worden wetenschappelijke artikelen over windturbines opgenomen, en voorzien van een Nederlandse samenvatting en plaatsbepaling. De genoemde rapporten van het RIVM zijn ook opgenomen, evenals het arrest van de Amsterdamse medici.

Gevolgen overheidsbeleid

Doordat de adviezen niet zijn overgenomen door de overheid leven vele omwonenden met grote overlast. Neem bijvoorbeeld windpark N33: het voldoet aan de wettelijke normen en toch heeft een grote groep omwonenden buitensporige overlast.

Of neem windpark Spui, waar 8 van de 12 omwonenden op ong. 600 meter afstand binnen een jaar zijn verhuisd.

Het actiecomité en de resultaten van de flyeractie

Het actiecomité voelt zich gesterkt door de vele positieve reacties op de huis-aan-huis verstrekte flyer. De inzamelactie heeft voor het nu voldoende opgebracht om juridisch de eerste stappen te zetten. Daarvoor zijn we enorm dankbaar.

Op 6 januari en 26 april heeft het actiecomité gesteund door advocaat Peter de Lange een intrekkingsverzoek en een zienswijze ingediend bij de gemeente. We doen hierin een beroep op het college van B&W om:

  • de vergunning nietig te verklaren conform Europees Recht en een MER procedure te starten;
  • de bouw op te schorten totdat er een uitspraak is op bovenstaand verzoek;
  • te toetsen of de plaatsing van de windturbines voldoet aan de Europese eis voor een goed leefmilieu.

Als de gemeente de vergunning niet intrekt of de bouw niet stillegt volgt nog voor de zomer een juridische procedure.

Lid worden van de vereniging

Wilt u  ons steunen door lid te worden? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met info@windparkrietveldenNEE.nl of kijk op onze website www.WindparkRietveldenNEE.nl

En voor meer inhoudelijke informatie: bezoek eens www.windwiki.nl